Nền kinh tế Internet mới, đám mây khổng lồ sẽ đẩy mạnh thời đại mới của e-thương mại

Nền kinh tế: Hậu cảnh kinh tế ở Việt Nam ở phần thượng thẩm s ẽ đóng cửa với lực lượng phát triển vĩ đại của nền kinh tế, nó sẽ tiếp sức cho nền kinh tế ở 2020.Tuy nhiên, những yếu tố không chắc chắn của nền kinh tế thế giới và những khó khăn ẩn giấu trong kinh tế là những yếu tố cần được xử lý cẩn thận trong vụ 2020.


Nềnkinh tếInternet mới,đámmâykhổnglồsẽđẩymạnhthờiđạimớicủae-thươngmại

Vic thương mi đin thoi không ch là vic m rng h thng thương mi qua đường dây đin thoi ti Internet đin thoi, mà còn làm tăng cường s ng dng ca e-thương mi. trong tương lai, nó s thay đổi sâu sc chế độ tiêu th và tr tin, và có th thâm nhp vào bt kỳ trường hp nào để phát trin thay đổi và nâng cp các công nghip liên quan.Vic phát trin e-thương di động s tr thành mt cách quan trng để ci thin nhu cu quc gia và quc tế và phát trin các mô hình mi.


Nềnkinh tếInternet mới,đámmâykhổnglồsẽđẩymạnhthờiđạimớicủae-thươngmại

Mt đám mây khng l hp tác vi chính ph Vit Nam và các cơ s kinh tế kinh tế ca Đông Nam Á để to ra mt dàn xếp thương mi mng mây khng l, cung cp s thăng tiến và phát trin nhanh cho doanh doanh, để các công ty có th được thăng tiến trên nn tng e-thương mi.Chúng ta đã đạt được mt tha thun đầu tư, gm c mt tha thun vi qu Jack Thomas. đám mây khng l hin đang thc hin mt kế hoch to àn din và đã sn sàng tiến hành!


Nềnkinh tếInternet mới,đámmâykhổnglồsẽđẩymạnhthờiđạimớicủae-thươngmại

Mt nhóm mây khng l có công ngh ct lõi, to ra mt h thng tương ng Mây Thông minh to àn cu, kết hp các đặc trưng ca e-thương mi và hiu ng nhãn hiu, và đang n lc to ra mt kế hoch thăng tiến da trên d liu.Qua vic chăm ch, s lượng thành viên tng th đã vượt qua 5 triu đô, s lượng phương tin hp tác đã vượt qua 400, và đã hp tác vi ng dng trăm nghìn,Truyn thông có mt t phú thượng lưu hàng ngày trung bình bao gm c 85.dân s  Đông Nam Á. Hin ti, nó đã xâm nhp vào th trường M, Anh Quc, Đức, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Ý, Úc, Malaysia, Thái Lan, Vit Nam và các th trường khác, đề ngh mi người trên toàn thế gii có th tr thành nhân viên ca đám mây khng l.

 

S hp tác ca Mây khng l vi qu Jack Thomas làm cho tiêu th tin li hơn và não cháy không có tin.Khon tin tr cp 50triu đô M dưới dng gói quà, gói phiếu và phong bì đỏ đã tăng liên tc sc mnh và chiu rng để chia s các hi ch mua sm.